Oorkonde

7.1.0

Citaten uit deze oorkonde

Diep is onze erkentelijkheid en innig zijn onze verplichtingen jegens hen, die bij het ondergrondse verzet de leiding hadden tegen onze gemeenschappelijke vijand.

Met weemoed in het hart gedenken wij het ondergrondse werk van den heer Jan Heurkens, ambtenaar van den burgerlijkenstad in onze gemeente. Gastvrij was zijn huis, hulpvaardig was hij van aard, vindingrijk zijn vernuft, belangenloos zijn werk. HIj voorzag ons in het geheim van persoonsbewijzen op andermansnaam, hij verschafte ons stamkaarten en distributiebescheiden. Voor ons heeft hij als een oprecht Nederlander het grootste offer gebracht, toen hij door het vijandelijk vuurpeleton te Vught werd neergeschoten en zijn leven gaf.

In dankbare herinnering blijft voor ons levende Heer Harry van Gestel, als een ware vriend, een dapper vaderlander. Velen onzer heeft hij een veilig onderdak verschaft, door stoutmoedigen overval en doortastend optreden wist hij de noodige distributiebescheiden te bemachtigen en heeft hij ons wapenen in handen gespeeld

Toelichting gevolgd door de gehele oorkonde:

Het is duidelijk dat men Jan Heurkens en Harry van Gestel zag als het boegbeeld van de verzetslieden die tijdens de bezetting die dat met hun leven hebben moeten bekopen. Door twee namen te benoemen worden zovele anderen die hetzelfde lot hebben moeten ondergaan te kort gedaan.

Het ontstaan van deze oorkonde:

Direct na de bevrijding nemen een aantal onderduikers het initiatief iets te doen.

Het begint met een krantenadvertentie in de locale courant op 24 november 1944..

Het correspondentieadres blijkt de plaatselijke dameskapper de Ruijter.

De oorkonde links is gedateerd 19 september 1945.

In totaal 199 onderduikers worden genoemd op deze oorkonde. Het is duidelijk dat men slechts een fractie van de onderduikers heeft kunnen bereiken. Bij voorkeur werd om begrijpelijke veiligheidsredenen de namen van de helpers van de onderduikers niet genoemd.