Wij

7.1.0

Deze website is een privé initiatief van het collectief van Herman van Boxtel, Jan Bruijsten, Peter van Gestel en Gerard Smelt. Puur informatief zonder commercieel oogmerk.

Wij zijn te benaderen via de contactpagina of e-mail adres Bedrijf(2) ; alleen als onmiddellijke acties nodig zijn, kunt u per telefoon contact opnemen Telefoon(3)

Gebruiksvoorwaarden

U accepteert gebonden te zijn door de op deze website van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Als U het daarmee niet eens bent dan mag U deze website NIET gebruiken. Als U het niet eens bent met een aantal specifieke condities verbonden met een deel van de inhoud van deze website dan mag U dat deel NIET gebruiken.

Deze condities kunnen op elk moment worden gewijzigd en zijn dan direct van toepassing. Wij houden ons het recht voor om, zonder waarschuwing, wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen. Wij houden ons het recht voor om toegang tot deze website te beperken of te weigeren zonder opgave van reden. Alhoewel de informatie is samengesteld met de meeste zorgvuldigheid, accepteren wij geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor de juistheid van de weergegeven gegevens.

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT ZOALS DEZE IS EN ZOALS DEZE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD.

Onder geen enkele voorwaarde kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het gebruik van deze gegevens.
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites. Wij verstrekken deze links alleen uit oogpunt van gebruikersgemak en het aanwezig zijn van een link kan niet geinterpreteerd worden als een aanbeveling. Copyright en alle andere eigendomsrechten op deze inhoud zijn voorbehouden.
De inhoud van (delen van) deze website, mits in ongewijzigde vorm met bronvermelding, mag gereproduceerd en vermenigvuldigd worden voor niet commercieel gebruik. Elk ander gebruik, zonder schriftelijke toestemming vooraf, wordt uitgesloten voor zover de wetgeving dat toestaat..

Materiaal aan ons verstrekt via deze website of aan ons verstrekt naar aanleiding van deze website zal beschouwd worden als niet vertrouwelijk materiaal zonder eigendomsvoorbehoud. Verdere verspreiding van dergelijk materiaal kan vrijelijk worden gedaan. Op de verspreiding hiervan zijn alleen de beperkingen van de hieronder genoemde privacy verklaring van toepassing.

Zorgvuldigheid

De informatie is samengesteld met de meeste zorgvuldigheid. De gegevens zijn echter vaak gebaseerd op gegevens die in het verleden vaak onvolledig zijn vastgelegd of op datgene wat welwillend beschikbaar is gesteld. Dit is niet altijd compleet en betrouwbaar en te tegenstrijdig om een accuraat beeld te vormen van de gebeurtenissen tijdens de bezettingstijd. Bij het samenstellen van de gegevens op deze website komen we vaak vergelijkbare maar niet identieke gegevens tegen. Soms trekken we een zeer voor de hand liggende conclusie die pas later niet terecht blijkt. Wij corrigeren dan de data in overeenstemming met de nieuwe feiten of nieuwe interpretaties.

Uw correcties/aanvullingen/opmerkingen van de gegevens op deze website zijn altijd zeer welkom. Bij voorkeur via de Contact link maar een e-mail naar het het adres genoemd op deze pagina kan ook.

Privacy verklaring

Wij hechten waarde aan het beschermen van de privacy van persoonlijke informatie, welke U met ons deelt. Ook vinden wij het belangrijk dat U weet hoe wij met deze gegevens omgaan. Om deze reden moedigen wij U aan om deze Privacy Verklaring te lezen.

Cookies

Deze website gebruikt alleen functionele "cookies", kleine tekst files, opgeslagen op Uw computer. Dit stelt ons in staat om U te herkennen zonder U lastig te vallen of om pogingen tot misbruik te detecteren. Voor functionele "cookies" is geen toestemming vereist.

Wij gebruiken deze cookies niet voor commerciele doeleinden en dat mag ook niet zonder uw toestemming.

Wachtwoord

Deze website gebruikt een "wachtwoord" om U persoonlijk te identificeren en U toegang te geven tot meer vertrouwelijke gegevens en U inzage te geven in alle persoonlijke gegevens die wij van u en uw directe familieleden hebben opgeslagen in onze systemen. Wij hechten eraan om u te informeren dat dit wachtwoord niet gecompromiteerd wordt in mails en alleen in een encrypte vorm is opgeslagen in onze systemen. Het oorspronkelijke wachtwoord kan hieruit niet herleid worden.

Delen van Informatie

Van persoonlijke informatie die iemand al heeft kan ten allen tijde bevestigd worden dat deze overeenkomt met de data die wij in onze systemen hebben opgeslagen. Persoonlijke informatie wordt alleen door ons gebruikt om contact op te nemen. Behoudens in de genoemde situaties en daar waar dat expliciet is aangegeven zullen wij geen contact informatie (postadres, e-mail of telefoon-nummers) of leeftijd informatie verschaffen van nog levende personen.

Wettelijk kader

Sinds 2018 is gelijke wetgeving van kracht zijn in het volledige grondgebied van de Europese Unie. In het kader deze wetgeving: Deze website bevat de gegevens van prive verzamelingen historische gegevens.

De praktijk: Betrokkene moeten inzage moeten kunnen krijgen in de van hem/haar opgeslagen gegevens. Betrokkene kan wijziging vragen van incorrecte feiten of staan op verwijdering van incorrecte informatie.

Voor de goede orde: Als geen andersluidende informatie beschikbaar is zal aangenomen worden dat personen overleden zijn, indien de geboorte datum minstens 105 jaar geleden is.

Al het bovenstaande is niet van toepassing in die gevallen waar dit middels een rechtelijke uitspraak afgedwongen kan worden.

 

Deze website is gebaseerd op de technologie van LEPTON CMS versie 7.1. De LEPTON Core is beschikbaar gesteld onder GNU General Public License. De additionele LEPTON gebaseerde modules, templates, methodes, illustraties en data zijn beschikbaar gesteld onder verschillende licentie modellen.Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar en / of de respectievelijke eigenaren die dit materiaal voor deze website beschikbaar hebben gesteld.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.Laatste wiijziging van deze pagina 16/04/2024